TÖIHIN MEILLE

Haemme kas­vavaan joukkoomme ilmaläm­pöpump­puasen­ta­jaa vak­i­tuiseen työ­suh­teeseen. Vaa­timuk­se­na on asi­aan kuu­lu­vat kylmäainelu­vat. Toim­intaym­päristömme on Pirkan­maa ja toimip­is­teemme sijait­see Rusthollinkadul­la Tam­pereel­la. Jos olet reipas, huolelli­nen, oma-aloit­teinen ja hyväl­lä asen­teel­la varustet­tu huip­puam­mat­ti­lainen ota yhteyt­tä! p. 0400 802 533

Energiafiksusta Hankintaturvaliike

Energiafiksu.fi on liit­tynyt alku­vuodes­ta 2021 Scanof­f­i­cen valio­joukkoon ja on nyt Han­k­in­tatur­vali­ik­keesi Pirkan­maal­la. Han­k­in­tatur­vali­ik­keet ovat läm­pöpump­pu­jen asen­nuk­seen erikois­tunei­ta yri­tyk­siä, joil­la on use­am­man vuo­den koke­mus yhteistyöstä Scanof­fice Oy:n kanssa. Han­k­in­tatur­vali­ike huole­htii läm­pöpumpun asen­nuk­ses­ta ja käyt­töopas­tuk­ses­ta sekä hoitaa huol­lot, taku­u­tarkas­tuk­set ja mah­dol­liset vikatilanteet. 

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ti 17.3. klo 11–18

Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta tai aurinkoen­er­gias­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.   Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Tervetuloa!

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ke 26.2. klo 12–19

SÄÄSTÄ ENER­­GIAA-päivää vietämme keskivi­ikkona 26.2. klo 12–19. Viimeinen tilaisu­us hyö­dyn­tää helmiku­un huikea tar­jouk­set! Tule paikan päälle, teemme sin­ulle ILMAISEN ener­giami­toi­tus­laskel­man, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Tervetuloa! 

SÄÄSTÄ ENRGIAA ‑päivä Ke 12.2.2020 klo 12–20

Seu­raavaa SÄÄSTÄ ENER­­GIAA-päivää vietämme keskivi­ikkona 12.2. klo 12–20. Tule hyö­dyn­tämään helmiku­un huikea tar­jouk­set!   Oli kyse sit­ten lisäläm­mön tai jäähdy­tyk­sen tarpeesta tai asun­non koko läm­mi­­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmän uud­is­tamis­es­ta — Saat sen meiltä juuri oikein mitoitet­tuna.   Tule paikan päälle, teemme sin­ulle ilmaisen ener­giami­toi­tus­laskel­man, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Tervetuloa!

SÄÄSTÄ ENERGIAA-päivä Ti 21.1.2020 klo 11–17

Pän­ni­ikö suuret ener­giakus­tan­nuk­set? SÄÄSTÄ ENERGIAA ‑päivä pide­tään tule­vana tiis­taina Tas­an­teel­la. Saat meiltä ilmaläm­pöpumput,  ilmavesiläm­pöpumput ja aurinko­jär­jestelmät avaimet käteen ‑toim­i­tuk­se­na. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toituk­sen, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia. Tervetuloa!

ILP-päivä Tasanteella pe 15.11. klo 11–17

Sään kyl­metessä sähkölaskut kas­va­vat. Ilmaläm­pöpump­pu on fik­su ja nopea ratkaisu sähkölaskusi pienen­tämisek­si. Tule per­jan­taina Tas­an­teelle hyö­dyn­tämään tal­ven huikeat tar­jouk­set. Asen­nuk­set vielä tämän vuo­den puolel­la. Tar­jol­la makkaraa, pul­laa ja kahvia.