Koti- ja asuinkiinteistöt

Koti- ja asuinkiinteistöt

 

Aurinkosähköä voidaan hyö­dyn­tää osana talon sähköjär­jestelmää. Aurinkosähköä voidaan ohja­ta eniten sähköä kulut­tavi­in lait­teisi­in. Näin ollen voit pienen­tää merkit­tävästi verkos­ta ostet­ta­van sähkön määrää ja tarvit­taes­sa myy­dä ylimääräisen sähkön sähköyhtiölle.

 

Ilmaläm­pöpump­pu on help­po ja nopea ratkaisu ole­mas­sa ole­van läm­mi­tysjär­jestelmän rin­nalle. Ilmaläm­pö tuot­taa jopa yli viisinker­taisen määrän ener­giaa kulu­tuk­seen­sa näh­den. Ilmaläm­pöpump­pu tuo miel­lyt­tävää läm­pöä tal­ven paukku­pakkasi­in ja viilen­nys­tä kesän hel­teisi­in. Ilmaläm­pöpump­pu suo­dat­taa huoneil­maa, jol­loin huoneil­ma pysyy raikkaan puhtaana.

 

Ilmavesiläm­pö ja maaläm­pö ovat erit­täin ener­giate­hokkai­ta ja taloudel­lisia ratkaisu­ja koko kiin­teistön läm­mi­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmäk­si. Van­han ener­giaa kulut­ta­van jär­jestelmän vai­h­to ilmavesiläm­pöpump­pu­jär­jestelmään tulee kyseeseen eri­tyis­es­ti sil­loin kun läm­mi­tysjär­jestelmänä on öljykat­ti­la tai sähköläm­mi­tys. Näis­sä tapauk­sis­sa säästö on huo­mat­ta­va – jopa 50%. Me teemme sin­ulle ilmaisen ener­giami­toi­tus­laskel­man, jos­sa selviää jär­jestelmän takaisin­mak­suai­ka ja se kuin­ka paljon säästät. Jär­jestelmän opti­moitu mitoi­tus ja suun­nit­telu ovat vahvu­utemme ja olemme tehneet läm­mi­tysjär­jestelmän vai­h­don asi­akkaalle helpok­si tar­joa­mal­la koko paketin avaimet käteen –asen­net­tuna.

 

Talo­mat ‑taloau­tomaa­tio­jär­jestelmän avul­la kotisi tur­val­lisu­us, asum­is­mukavu­us ja ener­giate­hokku­us nou­se­vat uudelle tasolle. Jär­jestelmä sisältää monipuolisen valais­tuk­sen ohjauk­sen, murto‑, palo- ja vesivuo­to­hä­ly­tyk­set sekä valvoo ja ohjaa kiin­teistön tekni­ikkaa. Talo­matil­la saadaan talotekni­ikan ohjauk­set ja säädöt yhden help­pokäyt­töisen jär­jestelmän alaisu­u­teen. Akku­var­men­net­tu jär­jestelmä takaa sen, että nämä kaik­ki toimi­vat myös sähkökatko­jen aikana.

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!