Halli‑, toimisto- ja liiketilat

Halli‑, toimisto- ja liiketilat

 

Halli‑, myymälä ja toimis­totilo­jen kat­topin­ta-alaa voidaan main­iosti hyö­dyn­tää aurinkoen­er­gian keräämiseen. Näin saadaan hyö­tykäyt­töön tilo­jen kat­topin­nat tuot­ta­maan vihreää energiaa.

 

Eri kokoisil­la ilmaläm­pöpumpuil­la saadaan hel­posti ja edullis­es­ti lisät­tyä työsken­te­lytilo­jen mukavu­ut­ta sekä läm­mit­tämäl­lä että jäähdyt­tämäl­lä — tietysti ener­giaa säästäen.

 

Ilmavesi- tai maaläm­pöpumpul­la saat ener­giate­hokkaan ratkaisun kiin­teistön läm­mi­tys ja käyt­tövesi­jär­jestelmäk­si. Ratkaisu­ja on usei­ta eri kokolu­okki­in ja tarpeisi­in. Teemme sin­ulle ilmaisen ener­gialaskel­man, jon­ka poh­jal­ta voimme tar­jo­ta eri vaihtoehtoja.

 

ELY tukee liike-elämän uusi­u­tu­van ener­gian han­k­in­takus­tan­nuk­sia. Myön­netyl­lä tuel­la on posi­ti­ivi­nen vaiku­tus investoin­nin kan­nat­tavu­udessa ja takaisin­mak­sua­jas­sa. Tuen on tarkoi­tus ohja­ta liike-elämän toim­i­joi­ta vihreän uusi­u­tu­van ener­gian käyt­töönot­toon. Tukea haetaan ELY-keskuk­selta. Me autamme ja opas­tamme tukien hakemises­sa ja siihen liit­tyvis­sä toimissa.

 

Valveu­tuneet kulut­ta­jat ja kump­pan­it arvosta­vat yri­tyk­siä, jot­ka kan­ta­vansa vas­tu­un­sa saas­teet­tomam­man tule­vaisu­u­den eteen.

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!