Gree Fairy on sekä ympäristöys­tävälli­nen että erit­täin tehokas. Kau­ni­isti muo­toil­tu, vaalea sisäyk­sikkö sopii har­monis­es­ti sis­us­tuk­seen. Hyvän hyö­ty­suh­teen ja laa­jan tehoalueen ansios­ta Fairy säästää paljon ener­giaa kaikki­na vuo­de­naikoina. Edis­tyk­selli­nen tekni­ik­ka mah­dol­lis­taa myös tehokkaan viilen­nyk­sen. Sisään­raken­netun WiFi:n ansios­ta voit etäo­h­ja­ta laitet­ta puhe­limel­la tai muul­la älylaitteella.

Saat kaiken avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Teemme sin­ulle ilmaisen kar­toi­tuskäyn­nin, jon­ka jäl­keen saat kiin­teän tar­jouk­sen koko paketista ja yllät­täviltä lisäkus­tan­nuk­sil­ta väl­tytään. Huip­pu ammat­ti­taitoiset asen­ta­jamme varmis­ta­vat lait­teen opti­maalisen hyö­dyn ja siistin viiden täh­den asen­nusjäl­jen, jos­ta olem­mekin saa­neet paljon kiitosta.

Mallinro: GREE Fairy 35‑A/W — Wifillä

Läm­mi­tys: A++ / SCOP 4.6 / 6.4 kW
Jäähdy­tys: A++ / SEER 7.6 / 5.0 kW

Kokon­ais­paketin hin­ta rahoituk­sel­la alka­en 32€/kk.

Täys­takuu 2v. ja 5v. kom­pres­so­rille (1.1.2020 alkaen)

Lataa esite

Lataa käyt­töo­hje

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta