Tuotteet

Tuotteemme

Maalämpö

Maaläm­pöpump­pu on käyt­tökus­tan­nuk­sil­taan edulli­nen läm­mi­tys­vai­h­toe­hto. Maaläm­pöpump­pu tuot­taa käyt­täjälleen huo­le­ton­ta, tur­val­lista ja edullista lämpöä.

Ilmavesilämpöpumput

Ilmavesiläm­pöpumpul­la tuote­taan koko kiin­teistön läm­mi­ty­sen­er­gia sekä läm­min käyt­tövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit van­hoille ener­giaa ja ympäristöä kulut­taville öljy- ja sähkölämmitysjärjestelmille.

Aurinkosähkö

Olemme Pirkan­maalainen aurinkosähkön expert­ti. Meiltä saat hyvin pienet ja erit­täin suuret aurinko­jär­jestelmät avaimet käteen asen­net­tuina tai tarvikkeina – tarpeesi mukaan.

Ilmalämpö

Meiltä löy­dätte kat­ta­van valikoiman ilmaläm­pöpump­pu­jen ener­giate­hokkai­ta huip­pumerkke­jä niin läm­mi­tyk­seen kuin viilennykseen.

Talomat kodinohjausjärjestelmä

Talo­mat on täysin koti­mainen taloau­tomaa­tio­jär­jestelmä, jon­ka avul­la kotisi ener­giate­hokku­us, asum­is­mukavu­us ja tur­val­lisu­us nou­se­vat uudelle tasolle.

Sähköasennukset

Me huole­hdimme suun­nit­telus­ta toteu­tuk­seen niin pienet kuin isot sähkö­työt tarpei­desi mukaan — vankalla ammattitaidolla.