Talomat kodinohjausjärjestelmä

Talomat kodinohjausjärjestelmä

 

Talo­mat älykoti on täysin koti­mainen taloau­tomaa­tio­jär­jestelmä, jon­ka avul­la kotisi tur­val­lisu­us, asum­is­mukavu­us ja ener­giate­hokku­us nou­se­vat uudelle tasolle. Talo­matil­la saadaan talotekni­ikan ohjauk­set ja säädöt yhden help­pokäyt­töisen jär­jestelmän alaisu­u­teen. Akku­var­men­net­tu jär­jestelmä takaa sen, että nämä kaik­ki toimi­vat myös sähkökatko­jen aikana.

 

Jär­jestelmä sisältää monipuolisen valais­tuk­sen ohjauk­sen, murto‑, palo- ja vesi­vahinko­hä­ly­tyk­set sekä valvoo ja ohjaa kiin­teistön tekni­ikkaa. Jär­jestelmä käyt­tää valais­tuk­ses­sa 12V sähköjär­jestelmää joka on huo­mat­tavasti taloudel­lisem­pi ja tur­val­lisem­pi, kuin nor­maalit 230V valais­in­ryh­mät. Talo­mat on suo­ma­lainen Avain­lip­pu-tuote joka on laa­jen­net­tavis­sa aina pien­estä off-grid mökkipaketista isoi­hin omakoti­talo­jen kokon­aisuuk­si­in. Kysy lisää meiltä — kos­ka me tiedämme.

 

Omi­naisu­udet:

  • Help­pokäyt­töi­nen
  • Laa­jen­net­ta­va
  • Valais­tuk­seno­h­jaus
  • Tur­val­lisu­us ja valvonta
  • Häly­tyk­set matka­puhe­limeen, etähallinta
  • Kodin lait­tei­den ohjaus

 

Lisää Talo­mat-jär­jestelmästä voit lukea täältä: www.cioy.fi

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!