Aurinkosähkö

Aurinkosähkö

 

Aurinkosähköjär­jestelmä koos­t­uu jär­jestelmän koos­ta ja käyt­tö­tarkoituk­ses­ta riip­puen aurinkok­eräimistä (paneeleista), invert­ter­istä jol­la syötetään kerät­ty sähkö kiin­teistön sähköverkkoon sekä seu­rataan tuotan­toa ja näi­hin liit­tyvistä telineistä ja kaapeloin­neista sekä tapausko­htais­es­ti akus­tos­ta johon kerät­tyä sähköä voidaan varas­toi­da. Jär­jestelmän koko suun­nitel­laan aina kohteen ja tarpei­den mukaan.

 

 

Vuotuinen laskennallinen tuotto(kW) Suomen eri osissa:

Aurinko­jär­jestelmän keskimääräi­nen suun­taa-anta­va tuot­to eri osis­sa Suomea. Taulukos­sa tuot­to on las­ket­tu käyt­täen perus­teena auringon näkyvyyt­tä Suomen eri osis­sa. Kokon­ais­tuot­toon vaikut­taa paneel­ien sijoituspaikka/sijoituskulma, mah­dol­liset var­josta­vat kohteet, sääti­la jne. Jär­jestelmiä on räätälöitävis­sä hyvin eri kokoisik­si tarpeen mukaan, tässä taulukos­sa esitet­ty esimerkke­jä eri kokoi­sista vaihtoehdoista.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!

Pyy­dä mei­dät kotikäyn­nille tai sovi aika ja tulee tapaa­maan meitä niin teemme sin­ulle tarkem­man laskel­man kohteeseesi sopi­vas­ta aurinkoen­er­gia­paketista. Saat päätök­sesi tuek­si takaisn­mak­suaikalaskel­man sekä halutes­sasi rahoi­tus­tar­jouk­sen. Tar­jouk­sen pyytämi­nen ei sido sin­ua mihinkään eikä mak­sa mitään.

 

 

Off-grid järjestelmät

Pienet jär­jestelmät (mök­it, sähköt­tömät kiinteistöt)
Pienet jär­jestelmät, joi­ta ei ole kytket­ty kiin­teään sähköverkkon ovat 12–24 volt­tisia jär­jestelmiä ja niitä kut­su­taan ns. Off-Grid jär­jestelmik­si. Käyt­töko­hteena ovat esimerkik­si kesämök­it sekä pienet kiin­teistöt, jois­sa ei ole kiin­teää sähköli­it­tymää. Näis­sä kohteis­sa kerät­tyä aurinkoen­er­gia hyö­dyn­netään mm. valais­tuk­ses­sa tai 12–24voltin kodinkoneis­sa esim. jääkaapis­sa. Invert­ter­il­lä muun­taen jän­nite voidaan muun­taa 230volttiseksi, jol­loin kerät­tyä sähköä voidaan hyö­dyn­tää myös muis­sa kodin laitteissa.

Lataa Off-grid hinnasto

 

Esimerkkipaket­te­ja:

 

 

On-grid järjestelmät

Isot jär­jestelmät (omakoti­talot, teol­lisu­us, maatalous)
Isois­sa jär­jestelmis­sä kerät­ty aurinkoen­er­gia syötetään inver­t­er­il­lä suo­raan kiin­teistön omaan sähköverkkoon ja niistä käytetään nim­i­tys­tä On-Grid jär­jestelmät. Isom­mat jär­jestelmät skaalau­tu­vat aina asuin­talosta suuri­in teol­lisu­us- ja maati­laki­in­teistöi­hin kohteen tarpeen ja jär­jestelmän koon mukaises­ti. Käytän­nössä mitä enem­män jär­jestelmässä on paneelei­ta, sitä suurem­pi on kerät­tävän ener­gian tuotan­to ja sitä omavaraisem­pi kiin­teistö on ostet­tavas­ta sähköenergiasta.

Lataa On-grid hinnasto

 

Esimerkkipaket­te­ja:

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!