Ilmalämpöpumput

Meil­lä myytävät ja asen­net­ta­vat ilmaläm­pöpump­pumerk­it on valit­tu niin, että ne sovel­tu­vat aina parhait­en Suomen pohjoiseen ilmas­toon ja etenkin kovi­in pakkasi­in. Edus­tamme usei­ta Suomes­sa käytet­tyjä ja hyviksi havait­tu­ja ja tutkit­tu­ja laite­merkke­jä joista voidaan yhdessä vali­ta tei­dän kohteeseenne sopivin vai­h­toe­hto tarpeesta riip­puen. Ilmaläm­pöpump­pu­jen koko ja teho skaalau­tu­vat aina pien­estä mök­istä suuri­in kiin­teistöi­hin ja ne sovel­tu­vat sekä läm­mi­tyk­seen että jäähdytykseen.

Saat tuot­teen avaimet käteen ‑asen­net­tuna. Asen­nush­in­ta alk. 650€

Tilaa tuote otta­mal­la yhteyt­tä yhtey­de­not­tolo­mak­keel­la tai soi­ta meille numeroon 050 360 3000.

Koro­nan vuok­si kiin­nitämme eri­ty­istä huomio­ta hygien­i­aan. Asen­nuk­sen aikana asi­akkaan ei tarvitse olla paikan­pääl­lä ja asioista voidaan sopia puhe­lim­itse tai suosi­tusetäisyyt­tä nou­dat­taen. Pidämme koko käyn­nin ajan kädet suo­jat­tuina käsineil­lä. Sisäasen­nuk­sen osu­us kestää yleen­sä tun­nista kah­teen ja koko sisäasen­nuk­sen ajan koskemme vain itse laitet­ta. Suurin osa ilmaläm­pöpumpun asen­nustyöstä tapah­tuu kuitenkin ulkona.  Asen­nuk­sen jäl­keen siivoamme jäl­jet ja samal­la käsit­telemme desin­fi­noin­ti­aineel­la kaik­ki pin­nat, joi­hin olemme koske­neet. Asen­ta­jamme ei tule töi­hin flun­s­saise­na, kuumeise­na tai muutenkaan heikkovointisena.

 

 

 

Huom. Suomen markki­noil­la on myyn­nis­sä myös Etelä-Euroop­paan suun­nitel­tu­ja Mit­subishi Elec­tric LN-malle­ja. Me myymme ain­oas­taan Pohjolan vaa­tivi­in olo­suhteisi­in suun­nitel­tu­ja malle­ja. Nämä Pohjo­laan valmis­te­tut mallit tun­ni­stat mallinu­meron perässä olev­as­ta HZ-kirjainyhdistelmästä.

 

Energiafiksu.fi on liit­tynyt alku­vuodes­ta 2021 Scanof­f­i­cen valio­joukkoon ja on nyt Han­k­in­tatur­vali­ik­keesi Pirkanmaalla.

Han­k­in­tatur­vali­ik­keet ovat läm­pöpump­pu­jen asen­nuk­seen erikois­tunei­ta yri­tyk­siä, joil­la on use­am­man vuo­den koke­mus yhteistyöstä Scanof­fice Oy:n kanssa. Han­k­in­tatur­vali­ike huole­htii läm­pöpumpun asen­nuk­ses­ta ja käyt­töopas­tuk­ses­ta sekä hoitaa huol­lot, taku­u­tarkas­tuk­set ja mah­dol­liset vikatilanteet.

 

 

 

 

 

 

Ener­giate­hokas ilmaläm­pöpump­pu voidaan tuo­da osak­si asun­non tai kiin­teistön ole­mas­sa ole­vaa läm­mi­tysjär­jestelmää riip­pumat­ta siitä, mikä jär­jestelmä entu­ud­estaan on käytössä. Nykyaikaiset ilmaläm­pöpumput ovat erit­täin ener­giate­hokkai­ta eli ne tuot­ta­vat läm­pöä tai viilen­nys­tä moninker­tais­es­ti käytet­tämään­sä sähkömäärään ver­rat­tuna. Parhaim­mil­laan läm­pöä saadaan tuotet­tua ilmaläm­pöpumpul­la jopa ‑35 asteen pakkases­sa. Ilmaläm­pöpump­pu­jen tuot­ta­ma läm­pö on miel­lyt­tävää läm­pöä ja nykyaikaiset pumput ovat erit­täin hil­jaisia. Uusi teknolo­gia on tuonut mukanaan myös joukon uusia mukavu­ut­ta lisääviä omi­naisuuk­sia (mm. puhal­luk­sen automaat­ti­nen suun­taami­nen pois huoneessa ole­vista henkilöistä tai vas­taavasti puhal­luk­sen kohdis­t­a­mi­nen huoneessa oli­joi­hin, kuin­ka halu­taan) ja lait­teista läh­es kaik­ki ovat etäohjattavia.

Ilmaläm­pöpump­pu­jen SCOP-arvo ker­too lait­teen ener­giate­hokku­u­den eli vuosi­hyö­ty­suh­teen, jos­sa on huomioitu vuo­de­naiko­jen vai­hte­lut. Mitä suurem­pi SCOP-arvo lait­teel­la on, sitä tehokkaam­min laite tuot­taa läm­mintä suh­teessa käytet­tyyn sähköön. Vas­taavasti lait­teen SEER-arvo ker­too jäähdytystehosta.

Ilmaläm­pöpump­pu­jen asen­nuk­sen saa aina suorit­taa vain asen­ta­ja, jol­la on vaa­dit­ta­va koulu­tus ja oikeudet käsitel­lä kylmäaineita.

 

 

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!