Ilmavesilämpöpumput

 

- Jopa 50% säästöt lämmitysenergian kustannuksissa

Ilmavesilämpöpumppu lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon. Ilmavesilämpöpumpulla tuotetaan koko kiinteistön lämmitysenergia sekä lämmin käyttövesi. Näin ollen voit sanoa hyvästit vanhoille  energiaa ja ympäristöä kuluttaville öljy- ja sähkölämmitysjärjestelmille.

Teemme sin­ulle veloituk­set­ta ener­gialaskel­man eri vai­h­toe­hdoista, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. Saat tuot­teen avaimet käteen ‑asen­net­tuna ja teemme jopa ener­giatuk­i­hake­muk­sen puolestasi. Ota yhteyt­tä yhtey­de­not­tolo­mak­keel­la tai soi­ta meille numeroon 050 360 3000.

Energiafiksu.fi on liit­tynyt alku­vuodes­ta 2021 Scanof­f­i­cen valio­joukkoon ja on nyt Han­k­in­tatur­vali­ik­keesi Pirkan­maal­la. Han­k­in­tatur­vali­ik­keet ovat läm­pöpump­pu­jen asen­nuk­seen erikois­tunei­ta yri­tyk­siä, joil­la on use­am­man vuo­den koke­mus yhteistyöstä Scanof­fice Oy:n kanssa. Han­k­in­tatur­vali­ike huole­htii läm­pöpumpun asen­nuk­ses­ta ja käyt­töopas­tuk­ses­ta sekä hoitaa huol­lot, taku­u­tarkas­tuk­set ja mah­dol­liset vikatilanteet.

 

 


 

Mitsubishi Electric Ecodan R32

Uusi huipputehokas Mitsubishi Electric R32-mallisto on nyt markkinoilla! Saat sen meiltä avaimet käteen ‑asennettuna. 

Mit­subishi Elec­tric Eco­dan ‑ilma-vesiläm­pöpump­pu läm­mi­tyk­seen ja lämpimän käyt­töve­den tuot­toon. Por­taa­ton invert­teritekni­ik­ka. Täysin uusi säätöjär­jestelmä ja lukuisat muut omi­naisu­udet mak­si­moi­vat läm­mi­tyk­sen ener­giate­hokku­u­den, mikä näkyy myös sähkölaskussasi.

Mit­subishi Elec­tric ilma-vesiläm­pöpump­pu on koko talon tehokas ja taloudelli­nen läm­mi­tysjär­jestelmä, jol­la läm­mität myös tarvit­ta­van käyt­töve­den suurim­mal­la mah­dol­lisel­la hyötysuhteella.

Eco­dan Next Gen­er­a­tion pait­si säästää rahaa ja ener­giaa, on myös ympäristöys­tävälli­nen. Mallis­to kaikki­in tarpeisiin.

Mit­subishi Elec­tric ilma-vesiläm­pöpump­pu­jen laatu ja toim­intavar­muus Pohjolan karuis­sa ilmas­to-olo­suhteis­sakin on todet­tu niin hyväk­si, että maa­han­tuo­ja Scanof­fice Oy myön­tää 1.4.2021 alka­en niille viiden vuo­den täys­taku­un. Uusi taku­uai­ka kos­kee 1.4.2021 jäl­keen toimitet­tu­ja ilma-vesilämpöpumppuja.

Lue lisää maa­han­tuo­jan sivuilta

Lataa esite

Scanof­fice taku­ue­hdot 2021

 


 


 

Ota yhteyttä!

Soi­ta meille, niin teemme sin­ulle ILMAISEN ener­gialaskel­man eri vai­h­toe­hdoista, jot­ta tiedät paljonko voit säästää. p. 050 360 3000