Geotalo Aurinkovarasto

Geotalo Aurinkovarasto

 

Uudiskohteet ja saneeraus, kotiin ja teollisuuteen
Kokonaisen lämmitysjärjestelmän asennus/uusiminen vain yhdessä päivässä!

 

Meiltä saat kokon­ais­val­taiset läm­mi­tysjär­jestelmät kom­pak­ti­in kori­mod­u­uli­in puet­tuna. Mod­u­uli sisältää kaik­ki  läm­mit­tämiseen tarvit­ta­vat kom­po­nen­tit ja tuo­daan kohteeseen käyt­tö­valmi­ina ja tes­tat­tuna. Mod­u­uli tehdään tehda­solo­suhteis­sa, koekäytetään tehtaal­la, kul­jete­taan kohteeseen ja nos­te­taan paikoilleen yhdel­lä nostolla.

 

Taloele­ment­te­jä on jo vuosikymmenet raken­net­tu valmi­ik­si talote­htais­sa, mut­ta läm­mi­tysjär­jestelmät kasa­taan raken­nuk­sel­la ja ne ote­taan käyt­töön vas­ta raken­nus­vai­heen lop­pume­treil­lä. Tässä ratkais­us­sa kodin sydän toimite­taan työ­maalle valmi­ina ja se käyn­nis­tetään heti, kun talo on tiivis. Rak­en­t­a­mi­nen lämpimässä säästää aikaa, rahaa ja paran­taa lop­putu­lok­sen laatua.

 

Mod­u­uli­ratkais­us­sa voidaan käyt­tää vesi-ilmaläm­pöä tai maaläm­pöä, halu­tun läm­mi­tysjär­jestelmän mukaises­ti. Tähän voidaan kytkeä lisänä myös aurinkosähkö, jol­loin auringon tuot­ta­ma sähköen­er­gia käytetään kiin­teistön läm­mi­tyk­seen ja lämpimän käyt­töve­den tuotan­toon korkeal­la hyötysuhteella.

SANEERAUS:

Saneer­ausko­hteeessa lait­teis­to toimite­taan paikan päälle käyt­töönot­to­valmi­ina ja kytketään ole­mas­sa ole­vaan läm­mi­tys- ja käyt­tövesi­jär­jestelmään. Kohteis­sa jois­sa ylimääräistä tilaa ei ole, voidaan mod­u­uli sijoit­taa joko koteloitu­na ulko­seinälle tai eril­liseen rakennukseen.

 

UUDISRAKENTAMINEN:

Alla esimerkki­ratkaisu, jos­sa vesi-ilmaläm­mön ja aurinkosähkön sisältämä mod­u­uli tuo­daan uudiskohteeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyt­tä niin suun­nit­tel­laan yhdessä juuri sin­un kohteeseesi paras ratkaisu!